ICBC Road Rules in Punjabi – 4

/25
1 votes, 1 avg
964

ICBC Road Rules Punjabi - 4

Total Questions: 25

Passing Marks: 80%

1 / 25

ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ _____ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 5 ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2 / 25

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ______ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ 'ਤੇ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3 / 25

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 7 ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ _____ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ L ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

4 / 25

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?

5 / 25

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ L ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ L ਸਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6 / 25

L ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ _______ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

7 / 25

ਕਿਸੇ ਚੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ___ ਪੈਨਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

8 / 25

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ L ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ____ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

9 / 25

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਰਨਰ(L) ਲਾਇਸੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

10 / 25

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ L ਜਾਂ N ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ?

11 / 25

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਕਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

12 / 25

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ N (Novice) ਸਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13 / 25

ਲਰਨਰਜ਼(L) ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

14 / 25

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ _____ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਪੈਨਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ

15 / 25

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪੱਧਰ _____ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

16 / 25

ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 7 ਜਾਂ ਨੌਵਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ____ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17 / 25

N ਜਾਂ ਕਲਾਸ 7 ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

18 / 25

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ N ਲਾਇਸੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪੱਧਰ _____ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

19 / 25

L ਲਾਇਸੰਸ___ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।

20 / 25

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ICBC ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

21 / 25

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ?

22 / 25

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ _____ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

23 / 25

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

24 / 25

ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ(L) ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ _____ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

25 / 25

ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Your score is

0%

Please rate this quiz

error: Content is protected !!